Prefix för måttbeteckningar
E
exa
1018
P
peta
1015
T
tera
1012
G
giga
109
M
mega
106
k
kilo
103
h
hekto
102
da
deka
10
d
deci
10-1
c
centi
10-2
m
milli
10-3
µ
mikro
10-6
n
nano
10-9
p
piko
10-12
f
femto
10-15
a
atto
10-18


Romerska siffror
I
  1
II
  2
III
  3
IV
  4
V
  5
VI
  6
VII
  7
VIIIl
  8
IX
  9
Xl
  10
XI
  11
XIX
  19
XX
  20
XXI
  21
XXIX
  29
XXX
  30
XL
  40
L
  50
LX
  60
LXX
  70
LXXX
  80
XC
  90
C
  100
CX
  110
CC
  200
CCC
  300
CD
  400
D
  500
DC
  600
M
  1000
MM
  2000
   
Vanliga förkortningar
adr.   adress
anm.   anmärkning
art.   artikel
aug.   augusti
     
bil.   bilaga
bl.a.   bland annat
     
ca   cirka
     
dec.   december
dnr   diarienummer
dr   doktor
d.v.s., dvs.   det vill säga
     
e.d.   eller dylikt
e.Kr.   efter Kristus
el.   eller
e.l.   eller liknande
em.   eftermiddag (efter kl. 12.00)
enl.   enligt
etc.   et cetera (det övriga)
e.u.   enligt uppdrag
     
f.   förre; följande (sida, sidor); född
febr., feb   februari
f.d.   före detta
fig.   figur
f.Kr.   före Kristus
fm.   förmiddag (före kl. 12.00)
f.n.   för närvarande
forts.   fortsättning
fr.   från; fru el. fröken
fre.   fredag
fr.o.m.   från och med
f.ö.   för övrigt
     
gm   genom
     
hr   herr
     
i sht   i synnerhet
i st.f.   i stället för
     
jan.   januari
jfr   jämför
     
kap.   kapitel
kl.   klockan; klass
kr   krona; kronor
     
L   lilla (i ortnamn)
lör.   lördag
     
max.   maximum
md   miljard(er)
mdkr   miljard(er) kronor
m.fl   med flera
min.   minut; minimum
m.m.   med mera
mn   miljon(er)
mnkr   miljon(er) kronor
mom.   moment
mån.   månad; måndag
     
n., N   norr, norra
n.b.   nedre botten
NB   Nota Bene (märk väl)
ngn   någon
ngt   något
nov.   november
nr   nummer
     
o.   och
o., O   ostlig, ost
obs.   observera
o.d.   och dylikt
okt.   oktober
o.l.   och liknande
ons.   onsdag
o.s.v., osv.   och så vidare
     
pg.   postgiro
p.g.a.   på grund av
pl.   plansch; plural; postlåda
plur.   plural
PS, ps   post scriptum
     
resp.   respektive
     
s.   sidan, sidor(na)
s., S   söder, södra
sek.   sekund
sept., sep.   september
sg.; sing.   singular
s.k.   så kallad, så kallat, så kallade
st.   styck, stycke
St.   Stora (i ortnamn)
sön.   söndag
     
tab.   tabell
t.ex.   till exempel
tel., tfn   telefon
tf.   tillförordnad
t.h.   till höger
tim.   timme
tis.   tisdag
tkr.   tusen kronor
t.o.m.   till och med
tors.   torsdag
tr.   trappa; tryckt
trpt   transport (i räkenskaper)
t.v.   till vänster; tills vidare
     
u.a.   utan anmärkning
uppl.   upplaga
utg.   utgåva; utgiven
     
vv., V   väster, västra
vd   verkställande direktör
vard.   vardaglig; vardag(ar)
v.g.   var god
v.g.v.   var god vänd
vol.   volym
v. vd, vvd   vice verkställande direktör
     
äv.   även
     
ö., Ö   öster, östra
Måttbeteckningar
A
  ampere
a
  ar
   
B
  bel
Bq
  bequerel
   
C
  coulomb
Cal
  kalori
cd
  candela
cl
  centiliter
cm
  centimeter
cm2
  kvadratcentimeter
cm3
  kubikcentimeter
   
dB
  decibel
dg
  decigram
dl
  deciliter
dm
  decimeter
dm2
  kvadratdecimeter
dm3
  kubikdecimeter
dt
  deciton
   
F
  farad
   
g
  gram
Gbyte (GB)
  gigabyte
Gbit
  gigabit
Gibyte (GiB)
  gibibyte
gon
  gon
Gy
  gray
   
H
  henry
h
  timme
ha
  hektar
hg
  hektogram
hk
  hästkraft
hl
  hektoliter
Hz
  hertz
   
J
  joule
   
K
  kelvin
kbyte (KB)
  kilobyte
kbit
  kilobit
Kibyte (KiB)
  kibibyte
Kibit
  kibibit
kcal
  kilokalori
kg
  kilogram
kJ
  kilojoule
km
  kilometer
km2
  kvadratkilometer
kWh
  kilowattimme
   
l
  liter
lm
  lumen
lx
  lux
   
m
  meter
m2
  kvadratmeter
m3
  kubikmeter
Mbyte (MB)
  megabyte
Mbit
  megabit
Mibyte (MiB)
  mebibyte
Mibit
  mebibit
mg
  milligram
min
  minut
ml
  milliliter
mm
  millimeter
mm2
  kvadratmillimeter
mm3
  kubikmillimeter
mol
  mol
ms
  millisekund
   
N
  newton
Nm
  newtonmeter
   
Pa
  pascal
   
rad
  radian
   
s
  sekund
S
  siemens
sr
  steradian
Sv
  sievert
   
T
  tesla
t
  ton
   
V
  volt
   
W
  watt
Wb
  weber
   
Å
  ångström
   
°
  (vinkel)grad
°C
  grad Celsius
Ω
  ohm
  fot eller minut
  (vinkel)sekund eller tum